Belastingservice Fryslân 2022

Voor de provincie Fryslân is de “Belastingservice Fryslân” in het leven geroepen – per 1 januari 2018 – door de coördinator S.P. Wiersma uit Leeuwarden. De belastinginvullers (HUBA’s) hebben, niet zoals de voorgaande jaren, bijeenkomsten gehad en trainingen doorlopen om de KBO-PCOB-leden ten behoeve van de belasting-aangifte I.B. 2020 en de toeslagenwetten weer van dienst te kunnen zijn. Dit voorjaar is alles digitaal gegaan en hebben de HUBA’s een uitgebreide informatie gekregen via de digitale weg. In verband met de coronapandemie zijn de meeste aangiftes op een alternatieve manier ingevuld en de email was daarbij een uitstekend middel. De campagne Belastingaangifte 2020 is inmiddels bijna achter de rug. Door corona epidemie zijn er voor enkele mensen een uitstel gevraagd tot 1 september 2021. Deze keer hebben er 44 Belastinginvullers meegedaan. De invullers hebben niet alleen de KBO en PCOB-leden bezocht, maar ook leden van de (voormalige) ANBO. De reden hiervan is dat deze (ex) ANBO-leden te kennen gaven per se door hun “oude” belastinghulp behandeld te willen worden, er is immers in de loop van jaren een sterke vertrouwensband met hun ontstaan. De cijfers: De belastinginvullers hebben 767 (973) adressen bezocht en 1.153 (1.214) belastingaangiften gedaan (dit is exclusief de 10 aangiftes die nog voor 1 september 2021 gedaan moeten worden. Er zijn 61 (58) aanvragen voor de toeslagenwet ingediend en er is 34 (18) keer een berekening voor de TSZ uitgevoerd. De Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) is een regeling die ervoor zorgt dat de Belastingdienst – in geval van een hoog aftrekbedrag aan zorgkosten met een laag eigen inkomen – toch het juiste bedrag aan belasting terug betaalt. De belastingaangiften zijn voor het merendeel online gedaan, d.m.v. een machtiging. Waar dit niet mogelijk bleek (b.v. bij aangifte bij overlijden) moest er een bewerkelijke papieren aangifte worden gedaan, dit is 59 (51) keer gebeurd. De getallen tussen haakjes, zijn de aantallen van 2019. De coronapandemie heeft wel het nodige aan inspanningen gekost bij de HUBA’s. Daarom petje af dat ze dit toch allemaal voor elkaar hebben gekregen. Via telefoon en mail is dit op de rails gekregen.

Leeuwarden, juli 2021.

Simon P. Wiersma.

Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Fryslân.