ANBI Toekenning.

Met het oog op mogelijke belastingfaciliteiten heeft de KBO Fryslân een ANBI-beschikking van de bij de Belastingdienst ontvangen. De ANBI-toekenning is belangrijk voor leden die hun vrijwillige bijdragen aan de KBO als gift bij de belastingaangifte willen aftrekken en geeft belastingvoordelen bij schenken en erven (legaat). De ANBI-status is aan de leden bekend gemaakt via een publicatie in “de Skeakel”.

ANBI informatie KBO Fryslân:

ANBI dossiernummer : 66549 m.i.v. 1 januari 2009.
RSIN/Fiscaal nummer : 8060.49741
Naam : Katholieke Bond van Ouderen Fryslân
Gevestigd te : Heech
Contactgegevens : (zie Home)
Bestuurssamenstelling : (zie Bestuur)

Doelstelling:
De bond stelt zich ten doel:
de belangen te behartigen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen de samenleving daadwerkelijk gestalte krijgen.
(zie art.2 van de Statuten)

Om de doelstelling van de bond te realiseren werkt het Dagelijks bestuur van KBO Fryslân o.b.v. een door de Algemene vergadering vastgesteld Beleidsplan.

Verantwoording:
Jaarlijks legt het bestuur van KBO Fryslân omtrent de gevoerde activiteiten een Jaarverslag annex Financiële verantwoording ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
Beloningsbeleid:
KBO Fryslân is een vrijwilligersorganisatie en maakt geen gebruik van betaalde krachten.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij kunnen alleen hun gemaakte onkosten declareren.