Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
ANBI informatie

ANBI informatie KBO Fryslân:

ANBI dossiernummer      :   66549  m.i.v. 1 januari  2009.
RSIN/Fiscaal nummer     :   8060.49741
Naam                              :    Katholieke Bond van Ouderen Fryslân
Gevestigd te                    :   Heech
Contactgegevens            :   (zie  Home)
Bestuurssamenstelling    :   (zie  Bestuur

Doelstelling:
De bond stelt zich ten doel:
de belangen te behartigen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen de samenleving daadwerkelijk gestalte krijgen.
(zie art.2 van de Statuten)

Om de doelstelling van de bond te realiseren werkt het Dagelijks bestuur van KBO Fryslân o.b.v. een door de Algemene vergadering vastgesteld Beleidsplan.

Verantwoording:
Jaarlijks legt het bestuur van KBO Fryslân omtrent de gevoerde activiteiten een Jaarverslag annex Financiële verantwoording ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Beloningsbeleid:
KBO Fryslân is een vrijwilligersorganisatie en maakt geen gebruik van betaalde krachten. 
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij kunnen alleen hun gemaakte onkosten declareren.

(bijgewerkt 1-5-2015)